Vi tilbyr blant annet:

 • Helsekontroll, svangerskapskontroll, gynekologiske undersøkelser med kreftprøver samt sette/fjerne spiral , skadebehandling/sårbehandling og småkirurgi som å fjerne føflekker, fettkuler etc.
 • Laboratorietjenester som spirometri, EKG, 24 timers BT-måling og blodprøver.
 • Klamydiatesting: Dette er et gratistilbud, og du trenger ikke bestille time, vi putter deg innimellom på timelisten vår. Gutter tar urinprøve på toalettet hos oss, kun de første 10ml av vannlatningen skal brukes. Jenter må ta en pinneprøve i skjeden, gjøres på toalettet hos oss, eller ved en gynekologisk undersøkelse hos lege. Hos kvinner er en urinprøve ikke tilstrekkelig, dessverre.

Lenker

Bytte fastlege:
Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Mine resepter:
https://www.helsenorge.no/legemidler/e-resept-og-mine-resepter/dine-resepter-pa-helsenorge-no/?ref=mineresepter.no

Folkehelsa
Skal arbeide for å bedre befolkningens helse ved å fremskaffe kunnskap om hvordan folkehelsa utvikler seg og hvilke forhold som påvirker helsa.
https://www.fhi.no/

Vestlandspasienten
Se status på henvisningene dine ved å logge inn.
https://helse-vest.no/vestlandspasienten

Fritt sykehusvalg
https://www.helsenorge.no/rettigheter/fritt-behandlingsvalg

Giftinformasjonssentralen
https://www.helsenorge.no/Giftinformasjon

Kjernejournal
Inneholder utvalgte og viktige opplysninger om helsen din.
https://www.helsenorge.no/kjernejournal

Felleskatalogen
https://www.felleskatalogen.no/medisin

Haukeland Sykehus
https://helse-bergen.no/

Betanien Sykehus
https://www.betanienhospital.no/

NAV
https://www.nav.no/no/person

Egenandeler
https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/frikort-for-helsetjenester

Bergen Kommune
https://www.bergen.kommune.no/

Vaksiner

Influensavaksine og pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse) 

Influensavaksine:
Pris: kr 250,- for alle.
Influensavaksine må taes hvert år.
Disse anbefales spesielt influensavaksine:
– Alder ≥ 65 år
– Beboere i sykehjem og aldersboliger
– Barn og voksne med:
        – Diabetes mellitus, type 1 og 2
        – Kronisk luftveissykdom
        – Kronisk hjerte- og karsykdom
        – Kronisk leversvikt
        – Kronisk nyresvikt
        – Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
        – Nedsatt immunforsvar
        – Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
        – Annen alvorlig eller kronisk sykdom
        – Gravide fra 12. svangerskapsuke

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse):
Pris: kr 500,-. Beskyttelse ved vaksinasjon varer i 5 år, for noen grupper  inntil 10 år.
Disse gruppene anbefales Pneumokokkvaksine:
– Alder ≥ 65 år
– Cerebrospinalvæskelekkasje
– Hivinfeksjon / AIDS
– B-cellesvikt
– Benmargstransplantasjon
– Hematologisk kreft (leukemi, lymfom og myelomatose)
– Organtransplantasjon
– Cochleaimplantat 

HPV-vaksine:
Så godt som alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes langvaring infeksjon med et HPV-virus som smitter ved seksuell aktivitet. HPV vaksine beskytter mot HPV 16 og HPV 18 som er årsak til 70% av alle tilfeller av livmorhalskreft. Alle jenter født mellom 1991 og 1996 tilhørende vårt legesenter kan kommer hit og få HPV vaksine gratis. Tilbudet om gratis vaksinering varer frem til utgangen av 2018. Du trenger ikke time og det vil være 2 vaksiner i løpet av en 6-12 mnds periode. Du kan lese mer om HPV og vaksinasjon her. 

Reisevaksinering
Skal du på utenlandsreise må du sjekke behovet for vaksinasjon i det landet eller området du skal reise til. Mer informasjon om de ulike land/områder og vaksiner finner du her.

De fleste aktuelle reisevaksiner kan foreskrives og settes her hos oss.
Du kan bestille time her for informasjon og veiledning ifm reise til utlandet.

Særlig viktig er dette ved reise til eksotiske områder, bla Afrika og Asia , samt Sør-Amerika.

Påfyll av difteri/stivkrampe og polio er anbefalt til alle hvert 10.år- uansett reise eller ikke.

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Sykemelding og egenmelding

Når kan du bruke egenmelding?

 • Når du er for syk til å gå på jobb på grunn av din egen sykdom. Om fravær fra arbeid grunnet barns sykdom, se lengre nede på siden.
 • Du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding.
 • Det må være minst 16 dager siden du sist var fraværende fra arbeid og brukte egenmelding før du kan bruke ny egenmelding. 

Når kan du ikke bruke egenmelding?

 • Dersom du har brukt egenmelding fire ganger de siste 12 måneder (egenmeldingsbruk følger ikke kalenderåret).
 • Dersom du er sykmeldt med gradert sykmelding. Da må du til lege for vurdering om du kan sykmeldes 100%.

Annet om egenmelding

 • Hvis du har fravær utover tre kalenderdager kan arbeidsgiveren kreve sykmelding.  
 • Bruk av egenmelding sparer samfunnet for å måtte bruke leger for å vurdere kortvarig sykdom som går over av seg selv.
 • Egenmelding varer i tre dager.

 Mer om egenmelding finner du på NAVs sider.

Sykmeldinger

Generelt

For vurdering av sykmelding må du til time hos din fastlege eller annen lege på legekontoret. Legen kan skrive sykmelding fra den dagen du tok kontakt grunnet sykdommen din. For å kunne vurdere dette, må legen ha et grunnlag for å attestere at dette er tilfellet (observasjonsgrunnlag). 

 • Legens oppgave er vurdere din arbeidsførhet. 
 • For å kunne sykmeldes må du være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade. 
 • Mange som er syke har restarbeidsevne og kan derfor ha nytte av gradert sykmelding, hvor man arbeider kortere dager eller har sykedager innimellom.

 Mer om sykmelding finner du på NAVs sider.

Sykmelding ved barns sykdom

Det er ikke mulig å få sykmelding for barns sykdom, sykmelding kan man kun få ved egen sykdom. Man skal ved barns sykdom bruke omsorgsdager (10 dager med sykt barn). For enkelte kroniske lidelser hos barn, hvor det er forventet at barnet vil være mer syk enn andre barn, kan man søke NAV om utvidet antall omsorgsdager (ytterligere 10 dager). 

For barn innlagt i sykehus eller som er utskrevet av sykehus, hvor barnet må ha tilsyn døgnet rundt av foreldre. Kan man søke om pleiepenger. Sykehuset har informasjon og egne skjema om pleiepenger.

Sykmelding ved dødsfall i famile o.a.

Det er normalt ikke mulig å få sykmelding ved dødsfall, men ved spesielle omstendigheter kan dette likevel være aktuelt. De fleste arbeidsgivere innvilger velferdspermisjon ved dødsfall i nær familie.

Fravær fra videregående skole

Nye fraværsregler for videregående skoler gjør at vi mottar en del henvendelser fra elever som ber om legeerklæring for fravær grunnet sykdom. De nye reglene er tilgjengelig her.

Det er vikitig å vite at fravær grunnet sykdom hvor man har legeerklæring vil fortsatt føres på vitnemålet, men det regnes ikke med når man beregner 10%-fravær med tanke på standpunkt/terminkarakter.

Fravær grunnet sykdom, hvor man er under 10%-grensen trenger man ikke legeerklæring for. Det er først når man overstiger eller står i fare for å overstige denne grensen at man trenger legeerklæring.

Her er en oversikt over hvordan vi kan hjelpe dere

 1. Fravær kan kun attesteres ved personlig fremmøte.
 2. Attester kan ikke tilbakedateres. Det betyr at man må møte på legekontoret den dagen man er syk.
 3. Kostnaden for legeerklæring dekkes av vanlig konsultasjonstakst for legetime med eventuelt tillegg for undersøkelse hos spesialist i allmennmedisin.

Henvisninger og celleprøve

For henvisning til privatpraktiserende spesialist, psykolog eller sykehus må du til time hos din fastlege. Mottakerne er avhengige av gode henvisninger for å kunne vurdere hastegrad. Ved utilstrekkelige henvisninger risikerer man at ventetiden blir galt fastsatt (du må vente lenger), eller at sykehuset må innhente flere opplysninger (som også tar tid). 

Henvisning til fysioterapeut : dette er ikke lenger nødvendig. Du bestiller selv time hos fysioterapeut

Celleprøver tas av din fastlege. Fastlegene kan også sette inn eller fjerne spiral eller p stav.  Dersom du ikke ønsker dette, kan vi dessverre ikke henvise til privatpraktiserende gynekolog for dette, med mindre det finnes andre tilstander som trenger vurdering av gynekolog. Man har mulighet til å benytte gynekolog uten refusjon, hvor man betaler alle kostnadene selv (eks. Aleris eller Volvat).

Førerkortattester

Fra 1. oktober 2016 har det kommet ny forskrift som bl.a. regulerer helsekravene ved førerkort. Forskriften er tilgjengelig her. Det er en rekke regelendringer, de viktigste er at:

 • Alle som har en helsesvekkelse må levere egenerklæring om dette til legen.
 • Kravene til medikamentbruk er strammet inn. Man tolererer nå lavere doser og færre medikamentkombinasjoner enn tidligere.
 • Kravene til undersøkelse av personer  er strammet inn.

Til time for undersøkelse må du ta med: